Home » China Silk Road Tours from Germany

China Silk Road Tours from Germany

14-day Silk Road China Tour Xi'an to Gansu Xinjiang Ningxia

14-day Silk Road China Tour Xi'an to Gansu Xinjiang Ningxia

Included Cities: Xi'an, Tijanshui, Xiahe, Langzhou, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Yinchuan

14-day Silk Road China Tour Xi'an to Urumqi, Yinchuan covers the highlighted tourist attractions such as Terracotta Warriors, Maiji Shan Grottos, Labrang Monastery, Sangke Grassland, Binglingsi Thousand Buddha Caves, Jiayuguan Great Wall, Mogao Grottoes, Helanshan Mural, Xi Xia Wang Ling Tombs, Qingtongxia 108 Pagodas....

10-day Silk Road China Tour Xi'an to Dunhuang

10-day Silk Road China Tour Xi'an to Dunhuang

Included Cities: Xi'an , Tianshui, Xiahe, Lanzhou, Dunhuang

This 10-day Silk Road China Tour starts from Xi'an Shaanxi to Tianshui, Xiahe, Lanzhou, Dunhuang in Gansu to visit famous tourist attractions such as Terracotta Warriors, Maiji Shan Grottos, Labrang Monastery, Sangke Grassland, Binglingsi Thousand Buddha Caves, Jiayuguan Great Wall, Mogao Grottoes....

21-day Silk Road China Buddha Caves Tour

21-day Silk Road China Buddha Caves Tour

Included Cities: Datong, Zhengzhou, Luoyang, Tianshui, Lanzhou, Xiahe, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Kuqa, Kashgar, Urumqi

This 21 days China Buddhism culture exploration tour cove the famous China's Four Buddhist Caves such as Yungang Grottoes, Longmen Grottoes, Maijishan Grottoes, Mogao Grottoes, as well as the main cultural sites witnessed the development of Chinese Buddhism along the Silk Road in China.

17-day Great Silk Road China Tour

17-day Great Silk Road China Tour

Included Cities: Urumqi, Kashgar, Taxkorgan, Turpan, Dunhuang, Jiayuguan, Lanzhou, Xiahe, Xian

The ancient Silk Road travel tour package around China route covers top tourist attractions such as Urumqi Xinjiang Museum, Heavenly Lake, Kashgar Sunday Bazaar, Id Kah Mosque, Apak Hoja Tomb,Gaochang Ruins, Magao Caves and more highlights.

6-day Silk Road China Impression Tour

6-day Silk Road China Impression Tour

Included Cities: Urumqi, Turpan, Liuyuan, Dunhuang

The China travel tour package give an impression of ancient Silk Road route covering top tourist attracions such as Provincial Museum, Lake of Heaven, Mogao Grottoes, Bezilkilk caves, Ruin City of Gaochang, Crescent Moon Lake.

17-day Silk Road Xinjiang Adventure

17-day Silk Road Xinjiang Adventure

Included Cities: Urumqi, Karamay, Turpan, Korler, Kuqa, Aksu, Kashgar, Taxkorgan county

The 17 days Silk Road Xinjiang adventure tour give a primary China discovery through Dunhuang Urumqi, Karamay, Turpan, Korler, Kuqa, Aksu, Kashgar, Taxkorgan county to view Mogao Caves, Xinjiang Museum, Kanas Lake, Ghost City, Id Kah Mosque, Karakul Lake, Sunday Bazaar, Apak Hoja Tomb, Bezklik Grottoes, Astana Tombs...

11-day Silk Road Langzhou to Urumqi Trip

11-day Silk Road Langzhou to Urumqi Trip

Included Cities: Lanzhou, Xining, Zhangye, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi

This 11-day Silk Road travel tour package goes thru Gansu Lanzhou Yellow River Zhongshan Bridge, Xining Kunbum Monastery, Zhangye Matisi Grottoes, Jiayuguan Fort Great Wall, Dunhuang Mogao Caves to Turpan Depression, Urumqi Bazzar in Xinjiang Region.

13-day Silk Road & Hexi Corridor Adventure

13-day Silk Road & Hexi Corridor Adventure

Included Cities: Urumqi, Turpan, Hami, Dunhuang, Jiayuguan, Wuwei, Lanzhou, Xining, Xian

This 13 days Silk Road & Hexi Corridor adventure tour gives an ancient China discovery through Urumqi, Turpan, Hami, Dunhuang, Jiayuguan, Wuwei, Lanzhou, Xining, Xian to view Heavenly Lake, Xinjiang Museum, Flaming Mountain, Karez Irrigation System, the Sand Dune and Crescent Lake, Mogao Caves, the Jiayuguan Pass, Qinghai Lake, Ancient City Wall, Terra-cotta Warriors and Horses, Huaqingchi Pool...

10-day Great Silk Road Tour

10-day Great Silk Road Tour

Included Cities: Xian, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, Beijing

Explore this great ancient China trade route by comfortable train and flight with personal local guide, car and driver to see Xian Terra Cotta Warriors, Banpo Neolithic Village, Dunhuang Crescent Moon Lake, Etigar Mosque, Kashgar Sunday Bazaar, Karakuli Lake and more.

8-day Silk Road China Tour in Gansu & Xinjiang

8-day Silk Road China Tour in Gansu & Xinjiang

Included Cities: Beijing, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, Xian

This 8-day Silk Road China Tour highlights Mogao Caves in Gansu Duhuang and Bezeklik Thousand Buddha Caves, Sunday bazaar, Id Kah Mosque, Karakul Lale in Xinjiang Kashgar, Urumqi Turpan.