Home » China Silk Road Tours from Greece

China Silk Road Tours from Greece

18-day Silk Road China Sichuan Panda Tibet Tour

18-day Silk Road China Sichuan Panda Tibet Tour

Included Cities: Urumqi, Turpan, Dunhuang, Jiayuguan, Lanzhou, Xi'an, Lhasa, Kunming, Dali, Lijiang, Leshan, Chengdu

18-day Silk Road China Xinjiang Gansu Yunnan Sichuan Tibet Tour thru Urumqi, Turpan, Dunhuang, Jiayuguan, Lanzhou, Xi'an, Lhasa, Lijiang, Shangri-la Leshan Chengdu to link the Northwest & Southwest China for distinctive ethnic minority culture and landscape visions.

12-day Silk Road China Adventure Tour

12-day Silk Road China Adventure Tour

Included Cities: Beijing, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Xian, Suzhou Shanghai

12 days Silk Road China Adventure Tour thru Beijing, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Xian, Suzhou Shanghai to see Great Wall, Terracotta Warriors, Mogao Caves & Murul Paintings, Turpan Depression, Urumqi Uyghur regions.