Home » China Silk Road Tours from Brazil

China Silk Road Tours from Brazil

14-day Silk Road & Hexi Corridor Adventure

14-day Silk Road & Hexi Corridor Adventure

Included Cities: Xian, Tiansui, Xiahe, Lanzhou, Xining, Zhangye, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Zhongwei, Yichuan

This 14 days Silk Road & Hexi Corridor adventure tour gives an ancient China discovery through Xian, Tiansui, Wuwei, Lanzhou, Xining, Zhangye, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi,Zhongwei, Yichuan to view Heavenly Lake, Xinjiang Museum, Flaming Mountain, Karez Irrigation System, the Sand Dune and Crescent Lake, Mogao Caves, the Jiayuguan Pass, Qinghai Lake ....

12-day Ancient Silk Road Route Trip

12-day Ancient Silk Road Route Trip

Included Cities: Chengdu, Leshan, Xian, Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Beijing

The 12-day Silk Road China travel thru Chengdu, Xian, Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Beijing to visit Leshan Giant Buddha, Terra Cotta Warriors, Heavenly Lake, Sunday bazaar, Id Kah Mosque, Emin Minaret, Dunhuang Crescent Moon Lake and more...