Home » Silk Road Tours from Xiamen

Silk Road Tours from Xiamen

Xiamen is one of the largest city in Fujian China. What's more, it was once one of top starting sea ports for ancient Maritime Silk Road. A transfer through Xiamen is a good connection between ancient Maritime Silk Road and land Silk Road in China.

18-day Ancient Silk Road China Tour

18-day Ancient Silk Road China Tour

Included Cities: Beijing, Urumqi, Kashgar, Turfan, Dunhuang, Jiayuguan, Lanzhou, Kunming, Dali, Lijiang, Shangrila, Leshan, Chengdu

18-day Acient Silk Road China Xinjiang Gansu Yunnan Sichuan Tour covers top tourist attracions in Urumqi, Kashgar Bazzar, Turfan, Dunhuang Mogao Caves, Jiayuguan Great Wall, Lanzhou, Kunming Lijiang Old Town, Chengdu, Leshan Giant Buddha and more...

16-day Silk Road China & Yunnan Tour

16-day Silk Road China & Yunnan Tour

Included Cities: Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Jiayuguan, Lanzhou, Xiahe, Kunming, Lijiang, Shangrila, Chengdu

This 16 days Silk Road Xinjiang & Yunnan Tea Horse Route Tour gives an ancient China history discovery through Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Jiayuguan, Lanzhou, Xiahe, Kunming, Lijiang, Shangrila to view Xinjiang Museum, Xinjiang International Bazaar, Apak Hoja Tomb, Id Kah Mosque, Sunday Bazaar, Jiaohe ruins, Mogao Caves, Echoing-Sand Mountain, Crescent Lake, the Jiayuguan Pass, Lijiang Ancient Town, First Bend of Yangtze River, Stone Forest...